در ادامه  برگزاری جلسات  هر ساله کارگروه  ) CCC  کمیته کالا و کانتینر خطرناک(سازمان بنادر ، آقای مهندس روستاپور رییس کمیته به همراه دیگر اعضا ،  در تاریخ  18 بهمن ۱۳۹۶ با هدف تکمیل نمودن جلسه کارگروه و همچنین ممیزی پایانه اختصاصی  کانتینری  کالای خطرناک OCD  در این پایانه حضور پیدا کردند.

در بخش ابتدایی بازدید  مدیرعامل شرکت افق چکاد دریا آقای دکتر بهزادپور طی یک جلسه فنی  در مورد  اجرا و پیاده سازی زیر ساخت های ایمنی در طول دوره ساخت و همچنین اجرای تمهیدات ایمنی در طول مدت بهره برداری فاز اول سخن گفتند و اذعان داشتند با تکیه بر این تمهیدات و نیروی انسانی آموزش دیده تابستان گرم را بدون حادثه و ایمن سپری نموده اییم . ایشان همچنین  در خصوص استفاده از نیروهای خبره و آموزش مداوم پرسنل و توانمندسازی هرچه بیشتر نیروی انسانی در حوزه ایمنی سخنانی مطرح نمودند.

پس از ایشان آقای مهندس روستاپور با تشکر از مدیریت شرکت افق چکاد دریا در اجرای موارد ایمنی در مورد برنامه بازدید و ممیزی سخن گفتند و در نهایت با حضور اعضای کارگروه در پایانه  واحدهای آتش نشانی ، ارزیابی ، عملیات ، و آموزش مورد ممیزی و بررسی قرار گرفتند.