ناصر مرادی

ناصر مرادی

معاون مالی و منابع انسانی

کارشناس ارشد مدیریت مالی

بهزاد فرجی

بهزاد فرجی

معاون عملیات و امور بندری

کارشناس ارشد محیط زیست و مهندس شیمی – پتروشیمی - کارشناس رسمی تعمیرات و تعیین خسارت کانتینر، موسسه بین المللی IICL

پیمان شهبازی

معاون تعمیر و نگهداری تجهیزات

احسان شایانفر

مدیر ترمینال کالای خطرناک

MBA لجستیک و حمل و نقل - دانشگاه تهران و کارشناس رسمی تعمیرات و تعیین خسارت کانتینر، موسسه بین المللی IICL

عیسی محمدی

رییس ترمینال متروکه

وحید بهاروندی

وحید بهاروندی

مدیر کنترل پروژه

کارشناسی ارشد مهندسی صنایع – مدیریت سیستم

امیر آقاجری

امیر آقاجری

مدیر مهندسی و عمران

مهندس عمران – عمران

مریم ملانیا

مریم ملانیا

مدیر حقوقی و قراردادها

کارشناس حقوق قضایی

پژمان میرزاوند

پژمان میرزاوند

مدیر حافظت

کاردان مدیریت امور بندری

امیر نصیری مقدم

مدیر فناوری و اطلاعات

فوق لیسانس مهندسی کامپیوتر - شبکه‌های کامپیوتری

رزا سیمری عرب

مدیر امور مالی

کارشناس ارشد مدیریت مالی