دوره آشنایی با عملیات کانتینری با هدف آشنایی با الزامات IICL6 در شرکت افق چکاد دریا پایانه اختصاصی کانتینری کالای خطرناک توسط مهندس احسان شایانفر طی یک دوره ۸ ساعته به پرسنل شرکت کشتیرانی طرف قرارداد به صورت کارگاه آموزشی برگزار گردید. در این دوره فراگیران با نحوه تعمیرات کانتینر و تعیین نوع خسارت و همچنین تست PTI آشنا شدند. در پایان دوره، فراگیران با بازدید از بخش های مختلف محوطه ترمینال از تجربیات مهندس بهزاد فرجی معاونت عملیات پایانه کالای خطرناک بهره مند شدند.