با توجه به اینکه شرکت افق چکاد دریا پایانه کانتینری کالای خطرناک می باشد و در این پایانه انواع مواد و ترکیبات شیمیایی نگهداری می شود لازم است پرسنل شرکت با علوم پایه شیمی به صورت تخصصی آشنا شوند، لذا دوره شیمی حریق با هدف تقویت دانش عملیاتی برای تصمیم گیری ، حل مسایل ، مدیریت بحران و حوادث مرتبط با کالای خطرناک در شرکت توسط آقای مهندس بهزاد فرجی معاونت عملیات برگزار گردید.