واحد آتش نشانی شرکت افق چکاد دریا با دعوت از پرسنل اداری، در محل ایستگاه آتش نشانی مستقر در پایانه، آموزش های تئوری و عملی در زمینه آشنایی با اطفاء حریق برگزار نموده و بعد از اتمام آموزش ها، معاونت محترم واحد عملیات آقای مهندس فرجی توضیحات تکمیلی در خصوص طبقه بندی انواع کلاس های کالای خطرناک ارایه نمودند. در نهایت ترتیبی اتخاذ گردید تا کار با کپسول آتش نشانی به صورت عملی آموزش داده شود و در نهایت از بین افرادی که بهترین اطفاء حریق را انجام دادند به قید قرعه به یک نفر، جایزه ای اهدا گردید.