بازدید از پایانه کانتینری کالای خطرناک با حضور جناب آقای مهندس حسین پور رییس ایمنی و استانداردهای امور بین الملل و هیات همراه در روز چهارشنبه ۵ دی ماه ۹۷ انجام گردید. در این بازدید یکروزه آقایان مهندس فرجی معاون عملیات پایانه و شایانفر مدیر ایمنی و آتش نشانی با هیات مذکور در مورد استانداردهای مربوط به ترمینال کالای خطرناک به بحث و گفت و گو نشستند.