انجام هر فعالیت در محیط های عملیاتی به ویژه مکانهایی که با مواد شیمیایی و مواد خطر ساز سر و کار دارند مستلزم رعایت استانداردهای ایمنی داخلی و بین المللی و در اختیار داشتن تجهیزات ایمنی و آتش نشانی تخصصی جهت کاهش ریسک و پیشگیری از سوانح بسیار ضروری و با اهمیت است.

شرکت افق چکاد دریا با توجه به داشتن واحد ایمنی و بهداشت و تخصیص پرسنل مجرب ، ایستگاه آتش نشانی مجهز به خودرو آتش نشانی، افسران کشیک ۲۴ ساعته، خط هیدرانت های آب آتش نشانی با‌ پوشش در سراسر ترمینال‌های شرکت، تجهیزات Halmat، تیم واکنش در شرایط اضطراری خودرو پیشرو و مخزن آب اختصاصی اقدامات مناسب و کافی برای مواجه با حوادث احتمالی را انجام داده است.