در تاریخ ۰۷/۱۱/۹۷ ممیزی سالانه مرکز HSE و آتش نشانی، با هدف ارزیابی میزان انطباق عملکرد با الزامات ملی و بین المللی و دستورالعمل های ابلاغی از سوی سازمان بنادر و دریانوردی به عنوان سازمان مرجع ارتقای سطح ایمنی، بهداشت و محیط زیست، توسط تیم ممیزی از ترمینال کالای خطرناک شرکت افق چکاد دریا صورت پذیرفت، که این اقدامی جهت ایجاد هماهنگی درون سازمانی به منظور ارتقای شاخص عملکرد HSE و آتش نشانی می باشد.