ترمینال لجستیک شرکت افق چکاد دریا واقع در بندر شهید رجایی به مساحت ۱۲ هکتار از تاریخ ۱ خرداد ۱۳۹۹ آغاز به کار کرد. این ترمینال دارای ۱۰.۵ هکتار فضای عملیاتی و ۲ عدد هانگار می باشد. در ادامه اهداف توسعه عملیاتی و برنامه ریزی استراتژیک شرکت با شروع فعالیت ترمینال لجستیک سطح محوطه عملیاتی به ۲۹ هکتار افزایش و حوزه فعالیت لجستیکی توسعه داده شد.
با راه اندازی این ترمینال ظرفیت عملیاتی شرکت افزایش یافته و بیش از پیش آماده ارایه خدمات‌ بندری می‌باشد.